Privatlivspolitik for patienter

Gældende for Lægerne Godsbanegade :

Behandling
af oplysninger

I
forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient
indsamler og behandler Lægerne Godsbanegade
som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til
efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I
denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Godsbanegade  behandler, bruger og videregiver dine
personoplysninger.

Typer
af oplysninger

Lægerne
Godsbanegade indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig
(i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige
kategorier af personoplysninger:

 • Navn,
  adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og
  sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier
af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger
  (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar
  mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger
til følgende formål:

 • Vores
  undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse
  af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse
  af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation
  med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller
  sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer,
  herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning
  til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning
  af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde
  vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
  databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant
  sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse
   af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel
   for behandlingen
  • Iværksættelse
   og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
   herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og
   oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning
   af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af
   computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse
   af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og
   myndigheder
  • Håndtering
   af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering
   af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering
   af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske
   undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når
vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne
frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os.
Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan
varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge,
diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Idet
omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller
behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med
følgende modtagere:

 • Der
  videregives oplysninger til andre sundhedspersoner,
  hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der
  videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for
  Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede
  hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder,
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt
  hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du
  har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger
  til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver
  videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger
  i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til
  de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger
  til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske
  kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde
  videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag
for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det
juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine
personoplysninger er:

 • Til
  brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives
  almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel
  6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og
  videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover
  er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den
  almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6,
  bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen)
  særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 
 • Oplysninger til brug
  for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens
  afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens
  §60.
 • Medicinordinationer på
  recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i
  sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af
  lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til
  kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og
  bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser
  m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som
  patient.
 • Dine personoplysninger
  videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf.
  databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger
  videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter
  reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter
  kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne
  i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine
personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde
samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen
forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på
samtykke.

Brug
af databehandlere

Dine
personoplysninger behandles og opbevares hos vore databehandlere, som opbevarer
dem på vegne af og efter instruks fra os. Vore databehandlere er p.t.

 • XMO  – journalsystem
 • DAK-E  digitale forløbsplaner
 • DMDD,
  Webreq og Webpatient ( bestilling af laboratorieprøver, svar på spørgeskemaer
  mv

Opbevaringsperiode

Vi
opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de
overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen
§ 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til
journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine
personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller
erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er
endeligt afsluttet.

Dine
rettigheder

Du
har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt
i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til
at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til
dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af
personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning
(”profilering”).

Du
har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder
Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har
spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen
af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på :

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægerne Godsbanegade

Godsbanegade 5, 1.

8700  Horsens

Dato: 18. maj 2018